Beleidsplan

Een nieuw beleidsplan.

Het laatste beleidsplan dateert alweer van 2007. In de tussentijd is er nogal wat veranderd bij Veensche Boys. De totaal vernieuwde accommodatie biedt meer mogelijkheden. Bovendien wordt Nijkerkerveen sinds 2015 flink uitgebreid. Het ziet er naar uit dat het aantal huizen in het dorp in 2028 verdubbeld is ten opzichte van 2015.

Verder werden we nog wel eens geconfronteerd met de vraag, wat op bepaalde punten het beleid van de club is. Er werd dan wel verwezen naar informele standpunten, die in een jaarvergadering, nieuwjaarsreceptie of presentatiegids werden verkondigd, maar dat is niet voldoende. Een beleidsplan dient ook geaccordeerd te worden door de ledenvergadering.

Al met al redenen genoeg om eens goed na te denken over de positie die Veensche Boys, als een van de weinige sportverenigingen in dit dorp, inneemt. Veensche Boys neemt voor veel inwoners een belangrijke positie in, in het sociaal maatschappelijk leven.

Dit beleidsplan mag geen dode letter worden en verdwijnen in de bureaulade. Dit is een basis voor elke betrokken commissie om een actieplan te maken, wat regelmatig geëvalueerd moet worden. Een taak, niet alleen voor portefeuillehouders binnen het bestuur, maar ook voor voorzitters van de diverse commissies.

Gezien de ontwikkelingen in het dorp is het een noodzaak om in 2025 nog eens goed naar het beleidsplan te kijken en waar nodig bij te stellen.

Namens het bestuur van Veensche Boys
Jan van Leuveren
Voorzitter

1. Missie en uitgangspunten

Doel en missie
Veensche Boys heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de voetbalsport in haar verschillende verschijningsvormen. Er is aandacht voor prestatie, maar ook het recreatieve aspect is een belangrijk. Veensche Boys wil ook invulling geven aan de sociaal maatschappelijke functie in Nijkerkerveen. Veensche Boys moet een club blijven waar sfeer, plezier en prestatie samengaan.

Huidige situatie en ontwikkelingen
Sinds 2015 wordt Nijkerkerveen flink uitgebreid. Vorig jaar zijn ongeveer 270 woningen opgeleverd in een nieuwe wijk rondom de Dr. Van der Kolkstraat. In 2022 wordt er gestart met de bouw van ongeveer 300 woningen tussen de Nieuwe Kerkstraat en de Laakweg. De laatste daarvan zullen naar verwachting in 2027 opgeleverd worden. Daarna is er nieuwbouw gepland richting Holkerveen, met ongeveer dezelfde aantal woningen. Dat betekent dat het sportcomplex van Veensche Boys over pakweg 15 jaar midden in het dorp zal liggen. Dat dit grote gevolgen heeft voor Veensche Boys, zowel op korte als lange termijn, moge duidelijk zijn.

Organisatie
De vereniging wordt geleid door een bestuur dat wordt ondersteund door een veelheid commissies en coördinatoren. Elk bestuurslid is portefeuillehouder en is in eerste instantie aanspreekpunt.
De seniorencommissie is verantwoordelijk voor alle organisatorische zaken bij de alle seniorenzaken, w.o. ook de O23. De jeugdcommissie is dat voor alle organisatorische zaken bij de jeugd.

Ledenaantallen
In september 2021 zijn we gestart met:
• 9 seniorenteam
• 1 team O23
• 21 jeugdteams
• 9 zaalvoetbalteams
• 2 35+ teams
• 1 damesteam 7×7

Accommodatie
In 2018 is het nieuwe clubgebouw geopend, met daaronder 6 kleedkamers. Verder bevinden zich in het gebouw een fysioruimte, een wedstrijdsecretariaat en 3 vergaderruimtes. Eén daarvan is de bestuurskamer in combinatie met het businesshome.
Het 1e veld is het kunstgras hoofdveld en heeft een tribune aan de zijkant. Dit veld heeft in 2016 een nieuwe kunstgras mat gekregen. Het 2e veld, een kunstgrasveld heeft in 2020 een nieuwe toplaag gekregen en het 3e veld is een natuurgrasveld en is ook totaal gerenoveerd.

Communicatie
In 2020 hebben we een nieuwe website in gebruik genomen. Deze heeft een koppeling naar sociale mediakanalen, zoals Facebook en Twitter. We willen hiermee beter communiceren met onze achterban. Verder zijn er in de vereniging appgroepen met (jeugd)leiders, waardoor er snel gecommuniceerd kan worden.

AVG en VOG
Veensche Boys heeft een privacy beleid opgesteld dat past binnen de regels van de AVG.
Van alle trainers en leiders die met jeugd te maken hebben zal een VOG-verklaring gevraagd worden. De aanvragen worden door de club gedaan.

Huisstijl
Veensche Boys heeft een herkenbare huisstijl. Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde logo en herkenbare blauwe kleur in correspondentie per brief of mail en de kleding. Gesponsorde kleding kan daarom alleen maar via de club besteld worden.

2. Hoofdlijnen van het beleid

Wat willen we
1. Prestatievoetbal en recreatievoetbal binnen één vereniging.
2. Het eerste elftal moet het streven hebben om een stabiele eerste klasser te worden
3. De selectie moet herkenbaar zijn in het aantal spelers uit eigen jeugd en uit de Gemeente Nijkerk.
4. Een hoge prioriteit geven aan onze jeugd en jeugdopleiding.
5. Goed communiceren met onze vrijwilligers, leden, sponsors en supporters via onze website, sociale media en nieuwsbrieven.
6. Vrijwilligers werven en betrekken bij de club. En waarderen voor hun inzet.
7. Op een plezierige en respectvolle wijze omgaan met leden onderling, vrijwilligers, supporters, sponsoren, tegenstanders en scheidsrechter.

Hoofdlijnen beleid nader uitgewerkt
1. Prestatiesport en breedtesport kan binnen één vereniging. Veel jeugd en senioren elftallen is de basis van de club. Het streven moet zijn dat m.n. elftallen onder de selectie, zoals het 3e en 4e elftal in de A-categorie gaan spelen.
Een herkenbare selectie wil zeggen, dat er regelmatig spelers uit onze eigen jeugd moeten doorstromen. Spelers van buitenaf zullen de selectie moeten verdiepen bij de identiteit van de club passen. Het is het streven dat het eerste elftal een stabiele eerste klasser wordt, met daarbij een 2e elftal op een zo hoog mogelijk niveau.
2. Als we doorstroming vanuit onze jeugd willen, dan is een goede jeugdopleiding noodzakelijk. We streven ernaar dat van elke leeftijdsgroep 1 team tenminste in de 1e klasse speelt. Een hoofd jeugdopleidingen is verantwoordelijk voor het op niveau houden van de jeugdafdeling. Het hoofd jeugdopleidingen moet daarbij geholpen worden door jeugdcoördinatoren, jeugdleiders en trainers. We willen jeugdleiders en jeugdtrainers zoveel mogelijk ondersteunen d.m.v. cursussen en trainingen. Dat moet dan een structurele vorm krijgen en kan ook uitgevoerd worden door gekwalificeerde trainers binnen onze eigen vereniging. Bijvoorbeeld de hoofdtrainer.
3. Dames en meisjesvoetbal moet in de toekomt meer aandacht krijgen. Op dit moment is er een meisjesteam O15 en een damesteam op vrijdagavond. Gezien de krapte op onze accommodatie is een uitbreiding op vrijdagavond wenselijk.
4. Vrijdagavondvoetbal. Op dit moment zijn er twee 35+ teams en een damesteam op vrijdagavond. Beide geledingen zouden kunnen uitbreiden.
5. Het zaalvoetbal telt op dit moment 9 teams die grotendeels selfsupporting zijn. Ongeveer de helft van de zaalvoetbalspelers spelen op het veld. Een zaalvoetbalcoördinator van de seniorencommissie houdt hier toezicht op.
6. Het clubgebouw is zoveel mogelijk open op momenten dat er gevoetbald en getraind wordt. Niet voetbal gerelateerde zaken, zoals bijv. kaarten, bingo zullen dit niet in de weg mogen staan. Het businesshome is een uitwijkplaats voor kantineactiviteiten, zodat een aantal activiteiten naast elkaar plaats kunnen vinden.
7. Activiteiten overdag kunnen plaatsvinden als ze daarbij het voetbal niet in de weg zitten. Op dit moment geeft de fysiotherapie overdag cursussen, zowel in de fitnessruimte als op het veld. Activiteiten zullen voetbal gerelateerd moeten zijn, zoals bijv. op dit moment Droptalents, clinics van Vitesse en Ajax.
8. Activiteiten overdag moeten ook de exploiteerbaarheid van het sportcomplex vergroten.

Randvoorwaarden voor het beleid
1. Goed sportbestuur
Een groeiende vereniging als Veensche Boys heeft een goed bestuur nodig. Eén keer per jaar schrijft het bestuur een Algemene Ledenvergadering uit, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en uitleg geeft over haar voornemens.
2. Het bestuur van Veensche Boys zal taken en verantwoordelijkheden delegeren in haar organisatie en daarop toezien. Voor een vrijwilligersorganisatie betekent dat er hoge eisen gesteld moeten worden aan de betrouwbaarheid en transparantie in de organisatie.
3. Gedragscode
Binnen Veensche Boys staat respect voor elkaar, zowel voor eigen leden als gasten, hoog in het vaandel. Gedragsregels zijn opgesteld en staan op de website.
4. Gedragsregels seksuele intimidatie
In de sport is de relatie tussen trainers en sporters belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op begeleiders (trainers, coaches, kaderleden enz.), die ook binnen Veensche Boys van kracht zijn.
5. Vertrouwenscontactpersoon
Veensche Boys heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Deze is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor ieder die opmerkingen of vragen heeft over ongewenst gedrag, zoals pesten, agressief gedrag, discriminatie, seksuele intimidatie of een concreet incident en hier met iemand over wil spreken.
6. Maatschappelijke verantwoording.
Veensche Boys vervult binnen de Nijkerkerveense samenleving een belangrijke sociaal maatschappelijke functie. Die verantwoordelijkheid blijven we nemen. Dat kunnen bijvoorbeeld niet-voetbal activiteiten, zoals Koningsdag of Winterfair.
7. Alcohol, drugs en roken.
Veensche Boys heeft een zero-tolerance beleid als het gaat om drugsgebruik op het sportcomplex en alcohol gebruik door minderjarigen. In 2025 moet het complex rookvrij zijn, in navolging van de richtlijnen van de KNVB en overheid.
8. Studieprojecten en stageplekken
Voetbal is een veelgevraagd onderwerp voor studieprojecten, werkstukken e.d. Veensche Boys werkt hier graag aan mee. Daarnaast wil Veensche Boys jaarlijks stageplekken aanbieden, zowel op voetbaltechnisch terrein, maar ook andere vlakken, zoals clubhuis en onderhoud.
9. Ondersteuning goede doelen en enquêtes.
We krijgen soms de vraag of er gecollecteerd mag worden, een actie of enquête gehouden mag worden op ons complex. We willen hier zeker aan meewerken, maar het moet passen bij de vereniging en mag niet te vaak gebeuren.

3. Voetbaltechnische beleid

Algemeen
Er wordt bestuurd en gespeeld op basis van de regelgeving die de KNVB ons oplegt.
1. Seniorenvoetbal.
Bij het seniorenvoetbal kennen we een A- en B-selectie als prestatieteams. Dat zijn Veensche Boys 1 en 2 en O23.
2. De overige teams zijn recreatieve teams.
3. Jeugdvoetbal.
De jeugd heeft een prestatieteam in elke leeftijdscategorie. De overige teams zijn recreatieve teams.
4. Vrouwenvoetbal.
Veensche Boys kent op dit moment een recreatief damesteam, dat haar wedstrijden op vrijdagavond speelt. Bij de jeugd spelen meisjes vooralsnog mee met jongensteams en er is één compleet meisjesteam, nl MO15
5. Vrijdagavondvoetbal.
Op vrijdagavond spelen vooral de 35+/45+ en een damesteam. Dit zijn recreatieve teams.
6. Zaalvoetbal teams zijn recreatieve teams.

Voetbaltechnisch beleid nader uitgewerkt.
1. Senioren.
Bij het prestatiegerichte team is de hiërarchische volgorde 1e team, 2e team, O23 en JO19. Het eerste elftal is het vlaggenschip van de vereniging en zal telkens mee moeten doen om de prijzen in de 2e klasse. Het streven is te promoveren naar de 1e klasse en een stabiele eerste klasser te blijven. Het 2e elftal moet streven zo hoog mogelijk te spelen. De reserve 1e klasse of hoofdklasse moet het streven zijn. De O-23 is nog volop in ontwikkeling. We zullen in de komende periode dit nauwlettend in de gaten houden. Zowel het 2e elftal en de O23 ondersteunen de selectie, waaruit spelers kunnen doorstromen uit eigen jeugd of kunnen herstellen van blessures. De JO19 moet een doorstroomteam zijn en spelers bepalen of ze doorstromen naar een selectieteam of een recreatieteam.
Bij de recreatieve seniorenteams gaat het om het clubgevoel en de goede sfeer, maar ook daar zal het streven moeten zijn om een stapje omhoog te doen. Het 3e elftal speelt in de A-categorie en het 4e elftal moet streven om ook in de A-categorie uit te komen. Recreatieve teams is een belangrijk aspect in de breedtesport vereniging die we willen zijn. Het is de kurk waarop de vereniging drijft.

2. Jeugd.
Elke leeftijdscategorie kent een selectieteam, waarbij de overige teams in de leeftijdscategorie gelijkwaardig zijn. Kinderen ontwikkelen zich volop en een goede selectie en intern scoutingbeleid binnen de vereniging heeft hoge prioriteit. Hierop zal volop ingezet moeten worden in het maken van afspraken en transparantie naar spelers en ouders. Veensche Boys heeft daarom een hoofd jeugdopleiding aangesteld, die daarbij ondersteund wordt door een aantal jeugdcoördinatoren.
Om de kwaliteit van de jeugdopleiding zoveel mogelijk te garanderen zal het kader geschoold moeten worden in het uitoefenen van hun taak. Het streven moet zijn dat er binnen elke leeftijdscategorie tenminste één geschoolde trainer is, die een selectieteam onder zijn/haar hoede neemt.
Gezien het groeiende aantal jeugdleden is het ontwikkelen van een Technisch jeugdbeleidsplan en een scoutingplan dringend gewenst. Omdat Veensche Boys met de Gemeente in gesprek is over een 4e veld, gaan we er vanuit dat een ledenstop op korte termijn niet nodig is. Mocht het dorp extra snel uitbreiden en er van een explosieve ledengroei sprake zijn, moeten we ons bezinnen op welke manier we het huidige, dorpse karakter kunnen bewaken.
Veensche Boys wil een breedtesport vereniging zijn. Daarom is het van groot belang ook de goede sfeer en clubgevoel bij de jeugdspelers vast te houden. Jeugdspelers die niet kiezen voor prestatievoetbal, moeten met veel plezier in een van de recreatieve seniorenteams gaan spelen.

3. Vrouwen en meisjesvoetbal
Het vrouwen en meisjesvoetbal maakt bij Veensche Boys een flinke groei door. Op 1 oktober 2018 waren er 15 meisjes en vrouwen actief en in 2021 is dat aantal meer dan verdrievoudigd naar 49. Vrouwenvoetbal is volop in ontwikkeling en we moeten in de komende tijd bekijken hoe we ontwikkelingen op dit gebied kunnen stimuleren. Op dit moment is er op de vrijdagavond ruimte voor meer teams.

4. De teams op vrijdagavond zijn recreatief en daar is wel ruimte voor uitbreiding.

5. Zaalvoetbalteams zijn selfsupporting en functioneren onder toezicht van de seniorencommissie.

4. Beleid voetbal organisatorische zaken.

Wedstrijdsecretariaat.
Veensche Boys biedt de bezoekende clubs en scheidsrechters een op wedstrijddagen een gastvrije ontvangst, inclusief schone kleedkamers waar kleding en persoonlijke eigendommen veilig kunnen worden opgeborgen.
Alleen de scheidsrechter en gasten van het eerste elftal worden in de bestuurskamer opgevangen. Onder verantwoordelijkheid van de (wedstrijd) secretaris verzorgt het wedstrijdsecretariaat het plannen van alle wedstrijden, competitie en vriendschappelijk, voor senioren en jeugd. De indeling van velden en kleedkamers is ook onderdeel van het wedstrijdsecretariaat.
Het wedstrijdsecretariaat werkt volgens en binnen de regels van de KNVB. Het is aanspreekpunt en representatief gastheer voor de KNVB en andere verenigingen wat betreft wedstrijdzaken. Daarnaast is het wedstrijdsecretariaat ook verantwoordelijk voor de communicatie van alle wedstrijden naar trainers, leiders en kantinebeheerder. Nieuwe leiders zullen door de wedstrijdsecretaris wegwijs gemaakt worden in het gebruik van de wedstrijd-app. Bij iedere competitie- en bekerwedstrijd wordt een digitaal wedstrijdformulier ingevuld.

Scheidsrechters en spelbegeleiders
Het is voortdurend een punt van aandacht om een goede pool van scheidsrechter te houden om alle wedstrijden geleid te krijgen. Er moet voortdurend gezocht worden naar jonge aanvulling in deze pool. Het is belangrijk in de komende 4 jaar een plan te maken voor het versterken van het beleid voor onze scheidrechters. Dat kan met ondersteuning van de KNVB en in samenwerking met andere voetbalverenigingen binnen de Gemeente Nijkerk. Enkele uitgangspunten daarbij moeten zijn:
– Het scheppen en behouden van een aantrekkelijk klimaat waarbij het voor scheidsrechters plezierig is te fluiten.
– Het vergroten van het aantal scheidsrechters, waarbij ook gedacht kan worden aan oudere jeugd om wedstrijden te fluiten.
– Waarborgen van acceptatie van verenigingsscheidsrechters in alle geledingen van de club (bestuur, trainers, spelers en publiek).
– Scholingsmogelijkheden onderzoeken
– Spelregelcursus voor oudere jeugdteams

Verzorging.
De primaire taak van de medische verzorging is het behandelen van sportblessures en het begeleiden van hersteltrainingen. Daarnaast wordt invulling gegeven aan blessurepreventie, het signaleren van blessures en eventuele doorverwijzing naar specialisten. Bij de wedstrijd van het 1e team is altijd een verzorger aanwezig. Alle leden van de vereniging, kunnen voor een blessure opgelopen tijdens het sporten een beroep doen op de verzorger die aan de club gebonden is. Veensche Boys beschikt over een AED. Het streven is dat er op wedstrijddagen iemand aanwezig is met een gekwalificeerd AED/reanimatie bevoegdheid.

Kleding en materialen
Het beleid is dat alle teams in uniforme Veensche Boys kleding spelen. De basis is een witte broek, blauw shirt en blauwe kousen. Tot nu toe konden alle teams een basispakket ontvangen door sponsoring. Mocht dat niet meer lukken, dan moet een speler dit zelf aanschaffen.
Andere kleding, zoals reservetenue, trainingspakken, tassen, inloopshirt, presentatietenues zullen door sponsors verzorgd moeten worden. Alleen als er geen sponsor voor reserveshirts gevonden kan worden, dan zal de club daarvoor zorgdragen.
Om de eenheid van tenue in kleur en model te bewaken kan wedstrijdkleding alleen via de club worden aangeschaft. De club heeft een contract, dus ook contractuele verplichtingen, aan een leverancier. Zowel bij de senioren en jeugd zijn er coördinatoren die de kleding verzorgen. Er dienen voldoende materialen te zijn om elk team naar behoren te kunnen laten trainen.

5. Beleid niet voetbalaspecten.

Structurele samenwerking
Op bestuurlijk niveau werkt Veensche Boys samen met de andere voetbalverenigingen in de gemeente Nijkerk. Dit is met name gericht op het sportbeleid van de gemeente Nijkerk, bijvoorbeeld ten aanzien van tarieven, subsidies, inhoudelijk sportbeleid en accommodatiezaken. Een voorbeeld is het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek accommodatiebeheer voor NSC Nijkerk, Veensche Boys, S.C. Hoevelaken en Sparta Nijkerk en het hieruit voortvloeiende gezamenlijke aanbesteden van het accommodatiebeheer. Inmiddels participeert Veensche Boys in de Beheercommissie die de gemeente Nijkerk heeft ingesteld om advies van de sportverenigingen te krijgen over het accommodatiebeleid.
De gemeente Nijkerk streeft ernaar om het onderhoud bij de verenigingen zelf te laten hetgeen uiteraard financiële consequenties heeft. De gesprekken over Recht van Opstal lopen op dit moment. 2. Samenwerking Betaald Voetbal Organisaties (BVO)
Op dit moment loopt er een samenwerking met Vitesse uit Arnhem. Ze maken gebruik van onze accommodatie voor trainingen met talentvolle voetballers uit de regio.

Accommodatie
Veensche Boys maakt op dit moment een sterke groei door, wat ingegeven wordt door de vele nieuwbouw rondom het centrum van het dorp. De 3 velden zitten aan de top van hun capaciteit. Het 3e veld, natuurgras, wordt teveel belast, maar het is nodig om het aantal trainingen en wedstrijden in te kunnen roosteren. Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente Nijkerk over uitbreiding met een 4e veld. Daarbij wordt ook gekeken of natuurgrasvelden omgezet kunnen worden naar kunstgras om de capaciteit te verhogen.
Gezien de ontwikkelingen rondom de woningbouw rond Nijkerkerveen moet er rekening mee gehouden worden dat in een termijn van 10 tot 15 jaar een 5e veld nodig is. Daar moet nu al grond voor gereserveerd worden, omdat er plannen voor woningbouw rondom het sportcomplex zijn.
Het clubhuis is in 2018 geopend. De kleedkamers 1 t/m 6 zijn ongeveer 15 jaar oud en in redelijke staat. Het gebouw voor materialen is aan een dringende renovatie toe. Het voldoet aan geen enkele duurzaamheidseis e.d. Het dak moet dringend vervangen en zou van zonnepanelen voorzien kunnen worden.
De accommodatie wordt op dit moment gehuurd van de gemeente Nijkerk. Er is nog wel eens onduidelijkheid over de onderhoudsverantwoordelijkheid voor delen van de accommodatie. De gemeente heeft in haar Sportnota aangegeven het onderhoud bij de verenigingen neer te leggen middels het Recht van Opstal. Die gesprekken lopen. Het onderhoud van de velden blijft de verantwoordelijkheid van de Gemeente en zijn uitbesteed aan een commerciële partner. Voor het onderhoud krijgt de gemeente adviezen van een Beheercommissie waar de Nijkerkse veldsportverenigingen in participeren.

Maandagmorgenploeg
Een groot deel van de accommodatie wordt door vrijwilligers onderhouden. Veensche Boys heeft een “maandagmorgenploeg” die o.a. reparaties uitvoeren, reclameborden ophangen en onderhouden en schilderwerk in delen van de accommodatie die onder de verantwoording van de vereniging vallen.

Clubhuis
Veensche Boys wil in het clubhuis een gastvrije ontvangst bieden aan de leden, vrijwilligers, supporters en gasten en hen bedienen met koude en warme consumpties tegen een vriendelijke prijs. Op dagen dat er competitiewedstrijden worden gespeeld, dient het clubhuis dan ook open te zijn. Dat geldt ook voor vriendschappelijke wedstrijden, m.n. in de voorbereiding en toernooien. Overige wedstrijden alleen als er voldoende publiek verwacht wordt. In de vakantieperiode is het clubhuis alleen op zaterdagmiddag beperkt open, mits er voldoende vrijwilligers gevonden kunnen worden om het clubhuis te bemensen.
De exploitatie van het clubhuis vindt plaats in eigen beheer, waarbij gewerkt wordt met één of meerdere medewerkers in loondienst, aangevuld met vrijwilligers op piekmomenten. Barpersoneel is gecertificeerd door het volgen van de ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’.

Wedstrijdsecretariaat
Het wedstrijdsecretariaat is vooral bedoeld voor ontvangst van scheidsrechters en tegenstanders. Het is dus geen vergaderruimte. Vrijwilligers kunnen in het wedstrijdsecretariaat gratis gebruik maken van de koffie-uitgifte.

Vergaderruimte
Op de eerste etage heeft Veensche Boys een vergaderruimte, waar in principe alleen vergaderingen en overleggen gehouden worden waar bestuursleden bij betrokken zijn. Op de tweede etage bevinden zich nog 2 ruimten, voor overige vergaderingen, wedstrijdbesprekingen en overleggen met een kleine groep mensen.
De vergaderruimte kan alleen door andere instanties worden gebruikt in nauw overleg, maar mogen de voortgang van de overleggen binnen de club niet in de weg staan.


Businesshome
Veensche boys heeft een businesshome annex bestuurskamer. In deze ruimte worden naast de scheidsrechter van het 1e elftal en bestuursleden van de tegenstander van het 1e elftal ook sponsors ontvangen.
We willen voor sponsors een gezellige, ontspannen omgeving creëren, waarbij contact kan worden gelegd met overige sponsors. De businessclub heeft de organisatie van activiteiten op zaterdagmiddag als het 1e elftal thuis speelt in handen.

Communicatie
Een goede communicatie met (potentiele) leden, supporters en sponsors is voor Veensche Boys steeds belangrijker. Onlangs is onze website nog geheel vernieuwd, met een representatieve uitstraling en geschikt gemaakt om berichten ook op tablet en telefoon te kunnen lezen.
Berichten op de website zijn gekoppeld aan Facebook en Twitter om informatie aan een breder publiek te verstrekken. M.n. jongeren maken meer gebruik van deze sociale media kanalen. We zullen regelmatig moeten monitoren of deze sociale media kanalen nog aan hun doelstellingen voldoen of dat we moeten overschakelen op andere media kanalen.
Zowel in het clubhuis als in de bestuurskamer hangen monitoren waarop een intern netwerk aangesloten is. Op deze narrowcasting zullen sponsoruitingen, wedstrijdgegevens en overige berichten te vinden zijn. De monitoren zullen ook altijd aan moeten staan als het clubhuis geopend is.

Vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligers zijn de olie in de motor in het verenigingsleven. Zonder vrijwilligers staat de club stil. Vrijwilligerswerk komt in onze huidige maatschappij wel steeds meer onder druk te staan. (Individualisering, veelheid van activiteiten) Veensche Boys kan gelukkig nog steeds over een grote groep van rond de 80 vrijwilligers beschikken. (Leiders, trainers, scheidsrechters, klusjesmensen, commissieleden, enz.) Maar naar verwachting zal de club groeien, waardoor er ook meer vrijwilligers nodig zijn. Het werven en vasthouden van vrijwilligers moet dan ook bijzondere aandacht krijgen. In de komende periode zal er een vrijwilligersbeleid ontwikkeld moeten worden. Een beleidsplan op dit gebied kan dan als bijlage bij het algemene beleidsplan gevoegd worden.

Financiën
Veensche Boys streeft een solide financieel beheer na, dat erop gericht is om financiële stabiliteit en continuïteit van de vereniging op lange termijn te waarborgen.  De vereniging streeft geen winst na, maar het doel is wel om een sluitende begroting en een positieve exploitatie te realiseren. Dit is nodig om voldoende middelen te kunnen reserveren ten behoeve van uitbreidings- en vervangingsinvesteringen. Een belangrijk uitgangspunt is om bij het aangaan van financiële verplichtingen geen grote financiële risico’s te lopen.
De vereniging is in beperkte mate gefinancierd met vreemd vermogen voor de nieuwbouw van het clubhuis. Het vervroegd aflossen van deze lening wordt jaarlijks geëvalueerd.
Het uitgangspunt voor het vaststellen van het contributieniveau is dat het passend is bij het niveau van faciliteiten (trainingen, wedstrijden, omvang, kwaliteit) dat wordt aangeboden. Vooralsnog is het streven om in de contributie geen bedragen op te nemen voor kleding en vrijwilligersbijdrage. Veensche Boys is in de gelukkige omstandigheden dat alle kleding gesponsord is en dat er tot dit moment voldoende vrijwilligers zijn.
Veensche Boys ontving van de gemeente Nijkerk een waarderingssubsidie voor jeugdleden een 65+ leden. De gemeente heeft het subsidie- en tarievenbeleid gewijzigd. Als gevolg daarvan zullen de subsidies voor Veensche Boys omlaag gaan en de kosten van de huur van de accommodatie zullen stijgen. De komende tijd moeten we evalueren of dit zal leiden tot contributieverhoging.
De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, kantine-inkomsten en inkomsten uit reclameborden en andere adverteerders. Daarnaast heeft de businessclub van Veensche Boys haar eigen inkomsten t.b.v. van de selectie. Deze inkomsten zijn specifiek geoormerkt door sponsors.

6. Organisatie

Hoofdlijnen
Veensche Boys kent de volgende juridische entiteiten:
• Voetbalvereniging Veensche Boys (opgericht 6 mei 1936)
• Stichting Businessclub Veensche Boys (opgericht 14 maart 2000)
 
De voetbalvereniging is verantwoordelijk voor de voetbal organisatorische zaken (team, trainers, technische zaken, wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterszaken), communicatie, accommodatiezaken, clubhuis, veiligheid en onderhoud.

De businessclub is in eerste instantie opgericht om sponsors te werven om de A-selectie op een goed niveau te kunnen laten spelen. Verder ondersteund de BC bij het werven van verenigingssponsors, zoals kledingsponsors, reclameborden en advertenties.
Voor een goede afstemming tussen de vereniging en de businessclub moeten er altijd 2 leden van het verenigingsbestuur zitting nemen in het bestuur van de businessclub. Dit is vastgelegd in de statuten van de businessclub.

Dagelijks bestuur
Sponsorzaken vallen onder het dagelijks bestuur. Er nemen 2 bestuursleden zitting in het bestuur van de businessclub.

Taken bestuursleden nader uitgewerkt
1. Voorzitter
De voorzitter heeft de portefeuille jeugdcommissie en seniorencommissie voor algemene, dus niet voetbaltechnische zaken. In samenspraak met commissies is de voorzitter verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• Initiator opstellen/uitvoeren algeheel beleid
• Aanspreekpunt voor alle niet voetbal activiteiten
• Uitvoering van het algemene beleid
• Organiseert regelmatig overleg met de voorzitters van de jeugdcommissie en seniorencommissie
• Uitvoeren van normen en waarden voor zowel de jeugd als senioren, opgesteld door het bestuur
• Overleg met de voorzitter businessclub

2. Secretaris
Onder de secretaris vormt zich het secretariaat. Het secretariaat is verantwoordelijk voor het vastleggen (archiveren en ledenadministratie), bewaken (notulen, verenigingsuitingen) en voor de communicatie binnen de vereniging.
Leden van het secretariaat zijn:
• Secretaris
• Secretaris jeugd
• Secretaris senioren
• Ledenadministrateur
• Archivaris
• PR verantwoordelijke

3. Penningmeester
Onder de penningmeester valt de financiële commissie en de kantine commissie. De complete financiële stroom loopt via de penningmeester van de vereniging. Dus ook van de businessclub. 1 x per jaar wordt er een facturatie batch gedraaid waarin alle sponsoren een factuur krijgen vanuit de vereniging met daarin alle items die zij sponsoren.
In de financiële administratie wordt dan ieder item op de juiste omzet/opbrengst groep geboekt.
De BTW-aangiftes, inclusief van de BC (fiscale eenheid) worden door de penningmeester gedaan.
Financiële commissie
Onder de penningmeester wordt een financiële commissie gevormd. De financiële commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van het financiële beleidsplan. Doel van het financiële beleidsplan is om de vereniging op lange termijn te laten beschikken over een gezonde financiële basis en duidelijke financiële structuur om haar doelstellingen te realiseren. 
Leden financiële commissie:
• Penningmeester
• Penningmeester Businessclub

4. Bestuurslid Accommodatiezaken
Accommodatiecommissie
Doel van de accomodatiecommissie is het onderhouden, inrichten en optimaliseren van de accommodatie. Hiermee wordt bedoeld alle onroerende zaken op de accommodatie.
Hieronder valt ook het naleven van wettelijke regels op het gebied van hygiëne in de kleedruimtes, (HCCP), Legionella vrijhouden en AED
Leden van de accommodatiecommissie zijn:
• Bestuurslid accommodatiezaken
• Consul
• Afgevaardigde maandagmorgenploeg
• Bouwtechnische ondersteuning

5. Bestuurslid Technische zaken
Onder de post technische zaken is een voetbalcommissie gevormd. Deze is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het technisch beleidsplan voor de gehele vereniging.
Leden van de technische commissie:
• Bestuurslid technische zaken
• Lid technische zaken senioren
• Lid technische zaken jeugd (bovenbouwcoördinator en onderbouwcoördinator
• Hoofd jeugdopleiding
Materialen
Bestuurslid technische zaken overlegt met de functionaris materialen en zorgt dat de voorraad altijd voldoende is. Het betreft voetbal gerelateerde materialen zoals ballen, doelnetten, hoekvlaggen, pionnen e.d. Mochten er materialen aangeschaft dienen te worden met sponsorgeld, dan dient men vooraf contact op te nemen met de sponsorcommissie. Indien er materialen door de vereniging aangeschaft moeten worden, dan vooraf contact met de penningmeester opnemen.

6. Bestuurslid Algemene zaken
Het bestuurslid algemene zaken beheert de portefeuille vrijwilligersbeleid, activiteiten en jaarplanning.
Jaarplanning.
Alle activiteiten binnen de Veensche Boys worden in overleg met het bestuurslid algemene zaken gedaan. Hij maakt ook een jaarplanning in overleg met betrokken commissies en de kantinebeheerder.
Vrijwilligerscommissie
Elke vereniging draait op vrijwilligers. Door de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen is het steeds moeilijker om voldoende vrijwilligers te vinden voor de vereniging. Om dit voor Veensche Boys in de toekomst te ondervangen, is het zinnig om een actief vrijwilligersbeleid op te zetten.
Een deel van dit beleid is het voeren van exitgesprekken met leden die stoppen met vrijwilligerswerk. Ook zou gedacht kunnen worden aan intakegesprekken, waarbij duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.
Het bestuurslid algemene zaken overlegd regelmatig met de jeugd activiteitencommissie, senioren activiteitencommissie en de ontspanningscommissie

Kantine zaken
Kantine zaken valt direct onder toezicht van het dagelijks bestuur. Het gaat over afspraken en contracten over financiën, gewerkte uren en taken van de kantinebeheerder. Het gaat hier niet over activiteiten in de kantine, want die gaan in overleg met de portefeuillehouder algemene zaken.
De kantinebeheerder is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de kantine, zoals inkoop, verkoop, schoonmaak, toepassen hygiënevoorschriften, orde en gedrag bezoekers. De kantinebeheerder zorgt dat de voorraden in de bestuurskamer, sponsorhome en wedstrijdsecretariaat op orde blijven. Hier hoort ook het schoonmaken van deze ruimtes bij.
Commissies

Jeugdcommissie
De meerderheid van onze spelende leden zijn jeugdleden. Het is een belangrijke taak dat ze goed leren voetballen, maar er is ook een opvoedende taak, naast die van de ouders. Het bijbrengen van normen en waarden in en rond de velden is belangrijk. De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de volgende zaken:
• Organisatie van alle niet voetbal activiteiten op het gebied van jeugd
• Uitvoering van het algemene jeugdbeleid
• Uitvoeren van normen en waarden voor de jeugd, opgesteld door het bestuur
• Aansturen jeugd activiteiten commissie (sinterklaas/koekverkoop/e.d.)
• Aansturen jeugdkampcommissie
• Aansturen wedstrijdsecretaris jeugd

Jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden:
• Voorzitter
• Secretaris, (administratie, sportlink, communicatie ouders, aanspreekpunt KNVB)
• Hoofd jeugdopleidingen
• Coördinator kabouters – JO10
• Coördinator JO11 – JO13
• Coördinator JO14 – JO19 
• Sponsoring

Seniorencommissie
De seniorencommissie is vooral verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken voor de niet-selectie elftallen. Dit zijn de elftallen, met daarin spelers die met veel plezier het voetbalspel willen spelen.
• Organisatie van alle niet-voetbal activiteiten op het gebied van senioren
• Uitvoering van het algemene beleid
• Uitvoeren van normen en waarden voor de senioren, opgesteld door het bestuur
• Organiseren van toernooien en vriendschappelijke wedstrijden voor senioren
• Aansturen wedstrijdsecretaris
• Ontvangst tegenstanders bij thuiswedstrijden
• Scheidsrechter regelen voor de thuiswedstrijden

De seniorencommissie bestaat uit de volgende leden
• Voorzitter/secretaris/algemene zaken
• Wedstrijdsecretaris
• Technische zaken, m.n. lagere teams. 
(Selectieteams vallen direct onder bestuurslid Technische zaken.)
• Scheidsrechtercoördinator/gastheer
• Activiteiten
• Sponsoring
• Contactpersoon zaalvoetbal
• De commissie benoemt een contactpersoon voor vrijdagavondvoetbal en zondagvoetbal. Deze personen maken geen deel uit van de commissie.

Ontspanningscommissie
De ontspanningscommissie organiseert diverse activiteiten die niet-voetbal gerelateerd zijn. Daaronder vallen o.a. bingo en klaverjasavonden en de organisatie van de avonden waarop jubilarissen gehuldigd worden.

Businessclub
Sinds het jaar 2000 bestaat de stichting Businessclub, met eigen statuten. Deze businessclub wordt financieel gedragen door het bedrijfsleven uit Nijkerkerveen en omstreken. Het is van belang dat het benaderen van potentiële sponsors door de businessclub, past binnen het sponsorbeleid van de vereniging.

Taak businessclub:
• Werven van sponsors in de breedste zin.
• Onderhouden contacten
• Activiteiten organiseren voor BC-leden en overige sponsors
• Het runnen van het sponsorhome bij thuiswedstrijden van het eerste elftal
• ………..

Leden businessclub:
• DB-bestuur (voorzitter/secretaris/penningmeester)
• Relatiemanager
• Taakhouder sponsorhome (gastvrouw)
• 2 afgevaardigden verenigingsbestuur.

Bijlage jeugd bij beleidsplan 2022-2026

Actieplan Veensche Boys jeugd.
De jeugdcommissie heeft n.a.v. het beleidsplan een actieplan opgesteld. Prioriteit wordt gegeven aan het opleiden van technische kader (jeugdtrainer e.d.) en interne scouting. Dat kan op 2 manieren. In de eerste plaats met ondersteuning van buitenaf, m.n. de KNVB en in de tweede plaats intern, het leren van elkaar. We noemen dat “train de trainer”.

Acties:
Met behulp van externen:
• Met ondersteuning van de KNVB zal er 4x per jaar een trainingsmoment zijn voor jeugdtrainers, al dan niet met jeugdspelers erbij. Dat kan zowel bij de club als bij de KNVB in Zeist. Jan Kroes, een van onze jeugdleiders en werkzaam bij de KNVB zal daarin ondersteunen.
• Het streven is dat er jaarlijks een aantal jeugdtrainers een cursus gaan volgen bij de KNVB.  Voor het komende seizoen zijn er 4 inschrijvingen.

“Train de trainer”:
Per leeftijdscategorie is er een jeugdtrainer die voor de leeftijdscategorie 2x per maand een circuittraining gaat verzorgen. Dit seizoen wordt nog gestart met JO8 en JO9, maar we willen dit bij de start van seizoen 2022/2023 uitbreiden tot JO12.

Interne scouting:
• De bovengenoemde circuittrainingen zullen naast de zaterdagse wedstrijden gebruikt worden als momenten voor interne scouting. Uiteraard zal ook gebruikt gemaakt worden van de kennis van betreffende jeugdleiders.
• Voor de bovenbouw van de jeugd (13 t/m 19 jaar) zullen 3x per jaar trainingsclinics verzorgd worden tijdens de trainingsavonden. Deze kunnen verzorgd worden door de technische staf van de senioren (m.n. de hoofdtrainer), maar ook kan er gebruikt gemaakt worden van externe trainers.

Keeperstrainer:
• Het streven is om een coördinator aan te stellen speciaal belast met het trainen van de keepers.
• Trainingen voor de onderbouw kunnen in de vorm van clinics gegeven worden, bijv. in de vakantieperiode. De inschrijving is dan vrij voor elke speler die het leuk vindt om een keeperstraining te volgen.
• Voor de bovenbouw moet er een vaste keeperstrainer komen die op de trainingsavonden keeperstraining geeft.

Organogram en portefeuilleverdeling